-
A
+
Kontrast

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

I. Serwis

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej w domenie europir.pl

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PCC Therm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000577913, o kapitale zakładowym w wysokości 5.500.000,00 PLN wpłaconym w całości, NIP 988-02-94-983, REGON 362119019.

W sprawie danych osobowych możesz skontaktować się z nami e-mailowo: odo.therm@pcc.eu

Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a. przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

b. zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza je dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e. przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

f. przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

III. Cel przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora między innymi w celu:

a. komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej, np.: zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC;

b. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy;

c. prowadzenia procesów rekrutacyjnych, rozumianych jako działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy o pracę – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy;

d. komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej, np.: zwrotny kontakt z Państwem;

e. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy PCC – do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub cofnięcia zgody – podstawą przetwarzania jest tu realizacja uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej albo zgoda;

f. wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli w tym zakresie – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na administratorze;

g. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu uzasadniony interes lub obowiązek prawny ciążący na administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Odbiorcy danych osobowych

a. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym min. do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.

b. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze usług lub produktów. Podmiotami tymi mogą być:

c. zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe);

d. zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;

e. podmioty wspierające Administratora w obsłudze korespondencji;

f. kurierzy – w przypadku korespondencji lub przesyłek kurierskich;

g. operatorzy płatności internetowych lub banki – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;

h. podmioty współpracujące z Administratorem w ramach usług sprzedażowych;

i. oraz inne podmioty z Grupy PCC, które realizują dla Administratora niektóre z powyższych usług.

V. Prawa podmiotów danych

W każdym przypadku podmiot danych ma prawo do:

a.  dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);

c. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

d. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczył administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

f. wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.

VI. Cookies

Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników w celu uzyskiwania danych o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Pliki cookies umożliwiają m.in.:

a. utrzymanie sesji Użytkowników po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu;

b. dostosowanie treści Serwisu do potrzeb i zainteresowań Użytkowników;

c. sporządzanie statystyk odwiedzin Serwisu;

d. tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkowników, kraj pochodzenia, z którego Użytkownicy łączą się z serwisem.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Administrator na swojej stronie korzysta z usługi firmy Google:

 1. Google Analytics - usługa umożliwiająca gromadzenie danych na potrzeby analizy statystyk odwiedzin stron internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych instalując dodatek do przeglądarki blokujący przesyłanie danych do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 2. Google reCAPTCHA - usługa umożliwiająca sprawdzenie po zachowaniu Użytkownika, czy dane na stronie (np. formularzu) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automat. Analiza przebiega w tle automatycznie po otwarciu strony internetowej bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika. W ramach analizy mechanizm uwzględnia różnego rodzaju informacje (np. adres IP, wykonywane ruchy myszą, czas spędzony na stronie), a zgromadzone dane są przesyłane do firmy Google. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA znaleźć można na stronie internetowej: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

Więcej informacji odnoszących się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Google znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. Przetwarzanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych.

Szczególną uwagę przykładamy również do Ochrony Państwa danych osobowych w trakcie prowadzonych przez PCC Therm Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych, dlatego poniżej przedstawiamy ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH wynikających z procesów rekrutacyjnych, w których znajdą Państwo opis procesu rekrutacji, informacje o ADO oraz katalog danych, których wymagamy w trakcie procesów rekrutacyjnych (zgodnie z art.22 1 ust. 1 Kodeksu Pracy).

VII.a. Zakres otrzymywanych danych. Źródła danych osobowych.

Odpowiadając na nasze oferty pracy za pośrednictwem strony ….. lub strony kariera.pcc.eu  lub portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl,)   przed wysłaniem CV konieczne jest wypełnienie formularza aplikacyjny z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko
 • miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji
 • dane kontaktowe (telefon i adres e-mail)
 • wykształcenie
 • kwalifikacje zawodowe (np. znajomość języków obcych, oprogramowania itp.)

Kandydaci, którzy zdecydują się na bezpośredni kontakt z pracodawcą mogą pozostawić swoje dokumenty aplikacyjne w biurze PCC Therm Sp. z o… Dane również można pozostawić na Recepcji PCC lub Bramie Głównej PCC w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4 )  w specjalnie w tym celu umieszczonych i zamkniętych skrzynkach, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy działu personalnego.

W przekazywanym do PCC CV  powinny się znaleźć wyłącznie następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikując na konkretną ofertę pracy należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Aplikując przez stronę kariera.pcc.eu  mają Państwo 2 możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych:

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby rekrutacji na jedno, konkretne stanowisko w jednej ze spółek PCC. Po zakończeniu rekrutacji Państwa aplikacja nie będzie rozpatrywana na inne stanowiska lub/i do pozostałych spółek w Grupie PCC.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji na inne stanowiska do wszystkich spółek w Grupie PCC. Udzielenie tej zgody spowoduje, że nie będą Państwo musieli wysyłać ponownie cv na podobne wakaty w pozostałych spółkach Grupy PCC a pracownik działu personalnego będzie mógł się z Państwem skontaktować jeśli w przyszłości w Grupie PCC pojawi się wakat odpowiadający Państwa wykształceniu i kompetencjom.

Składając aplikację przez stronę kariera.pcc.eu  należy zapoznać się z Polityką Prywatności, informacją o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji oraz o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Grupie PCC, umieszczonych na tamtej stronie.

VII.b. Administrator danych osobowych, podawanych w procesie rekrutacji.

Państwa aplikacja i zawarte w niej dane osobowe trafiają do działu personalnego spółki CWB „Partner”. CWB „Partner” jest spółką z Grupy PCC Rokita, która świadczy usługi rekrutacyjne oraz kadrowo-płacowe dla pracowników Grupy PCC Tym samym administratorem danych osobowych zawartych w  ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”). Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli została wyraziła na to dodatkowa zgoda, również przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dostęp do danych osobowych przekazanych w toku procesu rekrutacyjnego mają ściśle określone osoby: pracownicy działu personalnego oraz managerowie/ kierownicy/ dyrektorzy szukający kandydatów do swoich zespołów oraz specjaliści przez managerów wyznaczeni. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji ze strony pracodawcy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

VII.c. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez Grupę PCC swoich danych osobowych, ich pochodzenia, celu oraz odbiorcach danych. Każdy ma prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Państwa danych. W ww. przypadkach prosimy o kontakt listowny lub mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

VII.c. Kontakt w sprawie danych osobowych, podawanych w procesie rekrutacji.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:.

Grupa PCC

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

e-mail: iod.cwbpartner@pcc.eu

Zachęcamy również do zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, umieszczoną na stronię kariera.pcc.eu  w zakładce Przetwarzanie Danych Osobowych w Grupie PCC.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo odnośniki (hyperlinki) do innych stron w internecie. Nie mamy wpływu na ich zawartość i formę, dotyczy to wszystkich zewnętrznych linków udostępnionych na naszej stronie. To oznacza, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość i formę tych stron. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich zewnętrznych odnośników, ukazujących się na naszych stronach internetowych. 

VIII. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 07.02.2024EUROPIR® Copyright © 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram